Regulaminy

Regulamin Studia Jogi Katarzyny Pilorz

Każdy uczestnik zajęć w Studiu Jogi (SJ) zobowiązany jest do:

 • zapoznania się i przestrzegania regulaminu Studia Jogi
 • zachowania czystości i porządku w lokalu Studia Jogi

Par. 1 Rodzaje i poziomy zajęć.

1. Zajęcia w SJ dzielą się na dwie kategorie ze względu na poziom oraz odmienne zasady uczestnictwa:

 • kursy jogi dla początkujących prowadzone w stałych – zamkniętych grupach
 • zajęcia karnetowane – prowadzone w grupach otwartych

2. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi Iyengara, rozpoczynające naukę w SJ uczestniczą w kursie jogi dla poczatkujących (dwumiesięczny) a po jego zakończeniu (dwóch lub trzech edycjach) przechodzą na kurs uzupełniający.

3. Zapisy na kursy dwumiesięczne dla początkujących odbywają się przed rozpoczęciem kursu i w trakcie 2 pierwszych tygodni kursu. Zapisy na kursy uzupełniające odbywają się przed rozpoczęciem kursu i w trakcie pierwszego tygodnia kursu. W obu wypadkach – w miarę wolnych miejsc na kursie.

4. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach średniozaawansowanych a nie rozpoczynały praktyki w SJ powinny wykazać się min. 6 miesięczną regularną praktyką jogi Iyengara pod okiem nauczyciela oraz uzyskać akceptację prowadzącego.

5. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach średniozaawansowanych a rozpoczynały praktykę w SJ powinny spełnić jeden z poniższych warunków oraz uzyskać akceptację prowadzącego:

 • ukończyć kurs dwumiesięczny oraz kurs uzupełniający
 • ukończyć min. 2 edycje kursu dwumiesięcznego.

6. Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej (Mester Class) jest przynajmniej 12 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara.

7. W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14 tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – posiadające zgodę lekarza prowadzącego ciążę.

8. O każdorazowej planowanej zmianie rodzaju zajęć należy informować prowadzącego zajęcia. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć ze względu na niewspółmierność poziomu.

Par. 2 Opłaty i rezerwacje.

1. Do udziału w zajęciach jogi w SJ uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które wniosły stosowne opłaty oraz zarezerwowały miejsce na wybranych zajęciach.

2. Wszystkie płatności za zajęcia jogi oraz kursy odbywają się przez stronę internetową w systemie on-line TPay. Nie przyjmujemy gotówki ani płatności kartą płatniczą.

3. Opłata za kursy początkujące i uzupełniające pobierana jest jednorazowo z góry, nie później niż w momencie rozpoczęcia kursu.

4. W wypadku rezygnacji z kursu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwskazań do praktyki jogi. Przeciwwskazania takie powinny zostać udokumentowane. Kwota zwrotu jest pomniejszana o liczbę zajęć, które odbyły się przed momentem zgłoszenia i udokumentowania problemu zdrowotnego. Zwrotów ekwiwalentu dokonujemy nie później niż do daty zakończenia kursu.

5. Zajęcia w ramach kursu, które zostaną opuszczone przez uczestnika nie podlegają odrobieniu w innym terminie.

6. Do udziału w zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby, które dokonały rezerwacji miejsca na zajęciach korzystając z panelu klienta.

7. Do rezerwacji miejsca na zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby posiadające ważny karnet na zajęcia lub opłacone pojedyncze wejście.

8. Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach karnetowanych jest możliwa bez konsekwencji do 6 h przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. Jeśli anulacja nastąpi po tym terminie lub wcale a uczestnik nie pojawi się na zajęciach – następuje pobranie wejścia z aktywnego karnetu.

9. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia lub aktywowania (termin ważności). Niewykorzystane wejścia w karnecie po upływie jego terminu ważności przepadają (ekwiwalent finansowy nie jest zwracany).

10. Zajęcia przewidziane w planie moga zostać odwołane w następujących wypadkach:

 • kiedy liczba zapisanych osób jest mniejsza niż trzy
 • prowadząca_y zajęcia jest na zwolnieniu i nie ma zastępstwa

11. Jeśli zajęcia przewidziane w planie nie odbywają się z powyższych powodów – osobom zapisanym na takie zajęcia przysługuje przedłużenie terminu ważności karnetu. Oznacza to, że do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

Par. 3. Korzystanie z usług.

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z par. 2, mają prawo:

 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
 • używać pomocy do jogi znajdujących się w SJ,
 • używać na sali ćwiczeń własnej maty,
 • korzystać z rad i instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.

2. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się w spójną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem.

3. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje prowadzącego. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że wykonanie ćwiczeń bez rad i instrukcji prowadzącego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

4. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby:

 • pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat,
 • zdrowe – czyli które nie przechodzą aktualnie infekcji,
 • bez przeciwwskazań lekarskich dot. ogólnego stanu zdrowia,
 • trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych.

5. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi zobowiązani są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia niepokojących objawów. SJ nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń, u uczestników, którzy nie uprzedzili prowadzącego o swoich problemach zdrowotnych.

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

 • zdjąć obuwie i okrycie wierzchnie zaraz przy wejściu do obiektu SJ.
 • do zachowania czystości w obiekcie SJ oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury zachowania.
 • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń SJ oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez prowadzących.
 • zabierać ze sobą na salę i pozostawiać w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
 • po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 • do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń SJ.
 • do przestrzegania zasad higieny osobistej tak aby nieświeżym zapachem nie zakłócać praktyki innym uczestnikom zajęć.
 • korzystać z własnej maty do jogi w wypadku wystąpienia chorób skóry stóp lub/i dłoni.
 • do przestrzegania Regulaminu.

5. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług SJ, opisanych w Regulaminie.

Par. 4. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy SJ mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres email: studiojogi@studiojogi.pl

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, wentylacyjny itp.

3. Osoba, która wykupuje karnet, kurs jogi lub wnosi opłatę jednorazową zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.


Regulamin sprzedaży on-line (TPay)