Rytm, ruch, medytacja…

Dośrodkowo czy odśrodkowo?

Ashtanga vs Iyengar